Тиллар:

Uz

En

+7-913-004-33-72

МДХ ва Россия Федерацияси барча худудида ишлаймиз

Хукукшунослар

Мен хар доим натижа устида ишлайман. Куйилган максадимга эришиш учун кандай сай-харакатлар карак булгани менга мухим эмас . мен аник биламан мен кила оламан, ва мен киламан.

БАЛТЫБАЕВ ТИМУР БАХОДИРОВИЧ - "УММ" Алтай Улкаси Ижтимоий Тишкилоти Хукукшуноси

Конун билан ёмон вазиятга тушган одамларга ёрдам бериш ЂЂЂ менинг истеъдодим. Мен мижознинг муаммосини тулик урганиб кичиб оптимал ечимини топган холда , ижобий натижага эришаман.

 

КАНУННИКОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРTHEОВНА - "ФЕМИДА" хукук маркази суд оркали химоя килиш хукук булимини хукукшуноси

Жавобгарлик, ишларга батафсил этибор ва ижобий муносабат ЂЂЂ ушбу менинг кучли тарафим ва менинг ишимни мукаммал килувчи. Сизлар хар доим шахсан менга ва менинг малакам хакида ишонч хосил килишиз мумкин.

 

ЗИННАТОВ ИЛЬДАР НАИЛЬЕВИЧ - "ФЕМИДА" хукук маркази суд оркали химоя килиш хукук булимини хукукшуноси

Бизнинг хизматларимиз

Рус тили, тарих ва Россия хукуклари асослари буйича сертификат олиш учун имтихонга бизнинг мутахассис оркали таёргарлик куриш.

Даражалари:

Уровни:

 • Хорижий ишчи
 • Вактинча яшаш рухсатномаси
 • Яшаш рухсатномаси
 • Фукаролик

Маъмурий ЂЂЂ даъво аризасини киритиш (ижро органлари харакатларига ва харакатсизлигига карши шикоят аризасини киритиш):

 • Патент олиш рад жавобига карши шикоят ариза
 • ВЯР олиш рад жавобига карши шикоят ариза киритиш
 • ЯР олиш рад жавобига карши шикоят ариза киритиш
 • Россия Федерацияси худудига кириш ман этувчи карорига карши шикоят ариза киритиш
 • фукаролик олиш рад жавобига карши шикоят ариза киритиш
 • рус тили сзлашувчиси деб  эътироф килиш хакида рад жавобига карши шикоят ариза киритиш
 • давлат дастури буйича ватандош деб эътироф килиш хакида рад жавобига карши шикоят ариза киритиш

 

Юкорида курсатилган далолатномалар ва карорлари карши шикоят аризаларини киритиши суд оркали юкори малакали хукукшуносимиз ижроси оркали амалга оширилади.

 

Апелляция карорларига карши суд оркали шикоят аризасини киритиш:

 • Россия Федерацияси Давлат худудидан чикариш буйича суд карорига карши шикоят аризасини киритиш (бекор килиш)
 • ФМХБ (ИИВ ББ МСБ) нинг длепортация буйича карорларига карши шикоят аризасини киритиш

Керакли хужжатларни туплашга ёрдам бериш:

 • Патент олиш учун
 • Вактинча яшаш рухсатномасини олиш учун
 • Яшаш рухсатномасини олиш учун
 • Россия федерацияси Фукаролигини олиш учун (РФ фукаролик паспорти)

Хакамлик ишларни олиб буриш:

 • Мажбурий туловларни бюджетдан
 • Шартнома буйича мажбуриятларни нотугри ижроси ва бажармаслиги
 • Шартнома буйича карзларни ундириш
 • Маъмурий жавобгарликга тортишга карши шикоят киритиш
 • Давтал органлари (ДПФ, ФСС, ФССП, Роспотребнадзор), прокурор карорларини ва бушка турли рад этувчи карорларини бекор килиш
 • Давлат органлари томонидан кучмас мулкни руйихатга куймаслиги буйича, бушка юридик ва фукаролик шахсларни турли шартномаларни рад этувчи карор ва ажримларга карши шикоят аризасини киритиш

Кредит олишда ёрдам бериш:

 • Кредит микдори 200.000 руб. дан 40.000.000 руб. гача
 • Фоиз микдори 11% дан 29% гача
 • Кредит ва карз муддати 3 дан 60 ойгача
 • Минимал биринчи тулови
 • Мураккаб холатларни куриб чикиш
 • Минимал карздорлар ва кафиллар
 • Буюртмани минимал муддат ичида куриб чикиш
 • Муддатидан илгари фоизсиз пулни кайтариб бериш
 • Минимал хужжатлар
 • Норасмий асосида ишлайдиган ишчилар учун дастурлар
 • Банк учун сизни карз олувчи сифатида урганиб чикиш
 • Кредитни тулашга кодирлик хакида хисоб-китоб
 • Банкларни танлаш
 • Сизнинг иш берувчизни хужжатларини текшириш
 • Олдинги кредит буюртмалар буйича рад этувчи карорларини сабабларини аниклаш
 • Сизнинг кредит тарихизни текшириш (РФ банклар буйича)

 

Диккат! Бизнинг хизматларимизни тулови (кредит брокери), факат сиз томондан пул маблаглари кабул килингандан сунг, кумла кул ёки хусоб ракамига туланади.

Bizning aloqalar

Телефон Клининг

Новосибирск шахридаги Хукукшунос ёрдамчиси:

+7(983)350-90-96 Тимур

Барнаул шахридаги Хукукшунос ёрдамчиси:

+7(983)350-90-96 Тимур

Биз билан Новосибирск шахар телефон оркали бугланиш мумкин:

WhatsApp

Viber

Telegram

Телефон Клининг

Bizning elektron pochtamiz:

Бизнинг гурухимизда сизларни турли янгиликлар кутмокда, ва гурухимизда сизга кизик булган барча саволларни гурух администраторига беришиз мумкин.

 

Бизнинг YouTube каналимизга обуна булинг, ва у ерда сизлар берган саволларга бизнинг хукукшуносимиз берган жавоблари кушилади

Буюртнома кулдириш

Холатингизни батафсил ёзиб беринг.

 «Саклаб олиш» тугмани бусиб куйидаги хужжатларни илова килинг:

 • Суд карорини расими (сизнинг кулизга берилган булса)
 • Паспорт расими
 • Ишончнома расими
 • Сизнинг вазиятингизни тезрок ва яхширик тушунуш учун, Бошка хужжатлар

 

Идет отправка формы...

Произошла ошибка.

Попробуйте еще раз.

Фора успешно отправлена!

ОТПРАВИТЬ

ФЕМИДА хукук маркази

 

Барнаул ш., "Plaza" офис маркази

Красноармейский проспект 25/Гоголя 82

3 кават, 318 офис.

(Гоголя кучасидан кириш)

 

 

+7-913-004-33-72

info@femidaru.ru

Y 2016-2018 ФЕМИДА ХУКУК МАРКАЗИ